Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przypomina, iż do 10 października 2021 r. przyjmowane są wnioski w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kształcenia: do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców. Dodatek ten może być zwiększony o kwoty określone w ust. 13 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2021 roku”. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku uzależniona jest od poziomu i postępów w nauce – dodatek ma charakter progresywny i motywacyjny,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Szczegóły dotyczące programu „Aktywny samorząd” dostępne na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/ oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie