Plakat promujący zajęcia usprawniajaco-rehabilitacyjne w ramach Projektu

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

30 799 587,50 zł

Kwota dofinansowania UE:

21 559 711,25 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie