Informacje dla kandydatów na rodziny zastępcze

Plakat zachęcający do zostania rodziną zastępczą

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

  1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku  gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki lekarskiej o stanie zdrowia;
  6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadań stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów  z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z pieczą zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi. Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, w zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach i kompetencjach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzony jest w oparciu o procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Wszelkich informacji na temat kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze udzielają pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej: Maciej Maćkowiak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Anna Ginter – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz Katarzyna Wojtkowiak – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel.  61 28 30 373.

Do pobrania:

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze.

Wniosek kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą kwalifikowania kandydatów oraz standardami sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Oświadczenie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Oświadczenie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o leczeniu

Oświadczenie o dowodzie osobistym

Ankieta dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Karta praktyki

Wniosek o zaświadczenie kwalifikacyjne

Wniosek o przekwalifikowanie na inną formę pieczy zastępczej