DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, mogą ubiegać się o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem.
Wymagane dokumenty:
1) wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
2) kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
3) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowego (NFZ) oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środku pomocnicze, albo
kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia w wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
Inne informacje:
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę w wspólnym gospodarstwie domowym 
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w każdym czasie.
O dofinansowanie zadania mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które w dniu zakupu przedmiotu posiadają ważny dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej.
Nie można otrzymać zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jeżeli zakup nastąpił przed wystawieniem zlecenia i jego potwierdzeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).