Zarządzenie nr 41/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 40/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej [pobierz]

Zarządzenie nr 39/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 38/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na dzień 31 grudnia 2020 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 36/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 35/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 33/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze [pobierz]

Zarządzenie nr 32/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 7/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2020 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 29/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale do Spraw Integracji, Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 28/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego oraz Komisji likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz regulaminu ich działania [pobierz]

Zarządzenie nr 27/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 23/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 roku [pobierz]

Zarządzenie nr 22/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zasad przyznawania rodzinie zastępczej: dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, … [pobierz]

Zarządzenie nr 19/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 18/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 17/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 10/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 7/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2020 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 9/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 7/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2020 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 6/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2020 roku [pobierz]

Zarządzenie nr 5/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnych Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych [pobierz]

Zarządzenie nr 4/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze [pobierz]

Zarządzenie nr 3/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku [pobierz]

Zarządzenie nr 2/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania rodzinie zastępczej dofinansowania do wypoczynku, jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków … [pobierz]