Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu w Śremie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. 2016 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr LIX/404/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Wzór sprawozdania [POBIERZ]

Rozliczenie kosztów dotacji [POBIERZ]