Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Mariusz Stasiak vel Stasek – e-mail: biuro@msvs.com.pl

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, z siedzibą w Śremie, przy ul. Dutkiewicza 5.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez PCPR w Śremie.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy:
  • na podstawie przepisów prawa;
  • w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
  • w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
  • w celu ochrony Państwa interesów;
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych:
  • pisemnie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63 – 100 Śrem;
  • poprzez e-mail: biuro@msvs.com.pl
 5. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
  • sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)
 8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego PCPR w Śremie dokonywał do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. PCPR w Śremie może również ujawnić dane podmiotom realizującym usługi na rzecz PCPR-u.