Informacje dot. zasad przyznawania pomocy dla osób usamodzielnianych oraz etapów procesu usamodzielnienia wychowanka pieczy zastępczej :

Zarządzenie nr 2/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2022 r. [POBIERZ]

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

1. Oświadczenie wychowanka – pozostanie w rodzinie zastępczej po ukończeniu pełnoletniości [POBIERZ]

2. Oświadczenie – zgoda rodziny zastępczej na pozostanie pełnoletniego wychowanka w pieczy zastępczej [POBIERZ]

3. Oświadczenie wychowanka – opuszczenie rodziny zastępczej [POBIERZ]

4. Oświadczenie wychowanka – opuszczenie rodziny zastępczej i przejście na warunki związane z kontynuacją nauki [POBIERZ]

5. Wybór opiekuna usamodzielnienia [POBIERZ]

6. Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia [POBIERZ]

7. Wyznaczenie innego opiekuna usamodzielnienia [POBIERZ]

8. Oświadczenie – zrzeczenie się funkcji opiekuna usamodzielnienia [POBIERZ]

9. Indywidualny program usamodzielnienia [POBIERZ]

10. Aneks do indywidualnego programu usamodzielnienia (aktualizacja) [POBIERZ]

11. Oświadczenie do wniosków o pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej i usamodzielnienie [POBIERZ]

12. Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki [POBIERZ]

13. Opinia opiekuna usamodzielnienia dotycząca wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki [POBIERZ]

14. Wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej [POBIERZ]

15. Opinia opiekuna usamodzielnienia dotycząca wniosku o udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej [POBIERZ]

16. Protokół zdawczo-odbiorczy pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej [POBIERZ]

17. Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie [POBIERZ]

18. Opinia opiekuna usamodzielnienia dotycząca wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie [POBIERZ]

19.  Oświadczenie – zmiana numeru rachunku bankowego [POBIERZ]