Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski za pomocą dedykowanego systemu SOW. Informacje o systemie oraz instrukcje jak składać wnioski dostępne są na stronie:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Zachęcamy osoby do składania wniosków w formie elektronicznej.

Wnioski w formie papierowej do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz poniżej:

Wniosek

Opinia lekarska

 Klauzula informacyjna RODO

 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Wymagane dokumenty:
1) wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych,
2) kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
3) aktualna opinia lekarska dotycząca zasadności likwidacji barier technicznych (uniemożliwiających funkcjonowanie w życiu codziennym) dla osoby niepełnosprawnej,
4) oferta cenowa od sprzedawcy.
Termin i sposób załatwienia:
Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).
Inne informacje:
Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Dofinansowania likwidacji barier technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu śremskiego, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% kosztów realizacji zadania. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
Podstawę dofinansowania stanowi umowa cywilno-prawna.