Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej),
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
 • E-mail: pcpr@pcprsrem.pl
 • Telefon: 61 28 30 373

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
 • Adres: ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
 • E-mail: pcpr@pcprsrem.pl
 • Telefon: 61 28 30 373

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie mieści się w Śremie, przy jednokierunkowej ul. Dutkiewicza 5. Do budynku Urzędu klienci mogą wejść jednym wejściem głównym, do którego prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z parteru i piętra, na które prowadzą schody z poręczą. Obsługa klientów niepełnosprawnych prowadzona jest na parterze. W budynku tym znajdują się wszystkie działy jednostki. Na miejscu dostępni są pracownicy posługujący się językiem migowym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku trudności w poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Klienta. Za budynkiem znajdują się miejsca parkingowe – brak miejsc wydzielonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na korytarzu po prawej stronie.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO