Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice biologiczni ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:
1) przyznanych świadczeń oraz dodatków:
746,00 zł – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
1.131,00 zł w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 227,00 zł.
2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Opłatę rodzice biologiczni ponoszą solidarnie od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona).

Wyżej wymienionej opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

Decyzję wydaje się z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) [POBIERZ]
  2. Uchwałę nr XXXII/238/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 7261) [POBIERZ]