1. Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych działają przy starostach na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).
 2. Starosta powołuje 5 członków rady na okres 4-letniej kadencji (jest to funkcja wyłącznie społeczna).
 3. Kandydatów na członków zgłaszają działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe w terminie wskazanym w ogłoszeniu starosty zamieszczonym w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 4. Powiatowe Rady są organami opiniodawczo-doradczymi.
 5. Do zakresu ich działania należy:
  – inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  – opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  – ocena realizacji programów,
  – opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób
  niepełnosprawnych.
 6. Powołanie członków Rady na kadencję 2019-2023 nastąpiło 18 listopada 2019 r. (na podstawie zarządzenia nr 42/19 Starosty Śremskiego z dnia 18 listopada 2019 r.).
 7. Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie kadencji 2019-2023 przedstawia się następująco:
  Alicja Olschak – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,
  Maria Pękala – prezes Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu koło Śrem,
  Janusz Taciak – prezes Zarządu Powiatowego w Śremie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
  Ryszard Drozd – wiceprzewodniczący Zarządu Rejonowego w Śremie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  Genowefa Woźniak – członek Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie.
 8. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie kadencji 2019-2023 odbyło się 3 grudnia 2019 r.
 9. Prezydium Rady w 2023 r. w składzie:
  Maria Pękala – przewodnicząca,
  Janusz Taciak – wiceprzewodniczący,
  Genowefa Woźniak – sekretarz.
 10. Obsługę administracyjno-techniczną Rady sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (osoba do kontaktu: Agnieszka Oleszak-Baczyńska tel. 61 28 30 373 lub 537 266 250).
Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie, od lewej: Genowefa Woźniak sekretarz Rady, Agnieszka Oleszak-Baczyńska pracownik socjalny PCPR w Śremie, Alicja Olschak członek Rady, Janusz Taciak wiceprzewodniczący Rady, Ryszard Drozd członek Rady, Karolina Gałuszka kierownik PCPR w Śremie, Maria Pękala przewodnicząca Rady