Plakat – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Program ma służyć wytyczeniu podstawowych kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin doznających przemocy, a także ochrony osób i rodzin zagrożonych przemocą.

Celem głównym Programu jest podniesienie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie powiatu śremskiego poprzez podejmowanie działań diagnozujących, informacyjnych, edukacyjnych, interwencyjnych, wspierająco-terapeutycznych
oraz korekcyjno-edukacyjnych.

 [POBIERZ treść Programu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezentacja Pokoju Przyjaznego Dziecku „Błękitna Przystań” strona 1

 

 Prezentacja Pokoju Przyjaznego Dziecku „Błękitna Przystań” strona 2

POKÓJ PRZYJAZNY DZIECKU
„BŁĘKITNA PRZYSTAŃ”

Pokój zapewnia komfortowe warunki pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy oraz innymi osobami uwikłanymi w mechanizm doznawania krzywdzenia ze strony najbliższych.

Jest to miejsce, w którym rodzina odbudowująca relacje może poczuć się swobodnie, bezpiecznie i komfortowo.

„Błękitna Przystań” składa się z dwóch pomieszczeń: Pokoju Przyjaznego Dziecku oraz pokoju technicznego przeznaczonego dla specjalistów pracujących z rodziną.

Pokój Przyjazny Dziecku jest wyposażony w infrastrukturę dostosowaną do potrzeb dzieci oraz narzędzia techniczne umożliwiające specjaliście obserwację przebiegu spotkania i pracę z rodziną.

Pokój został utworzony w ramach programu „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

[POBIERZ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POKOJU]

Więcej na temat Pokoju [TUTAJ] 

 

 

 

 

 

 

Informator – strona tytułowa

INFORMATOR Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową na terenie powiatu śremskiego –  2024 rok

Informator zawiera aktualne dane teleadresowe oraz ofertę instytucji oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie powiatu śremskiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową.

[POBIERZ TREŚĆ INFORMATORA] 

 

 

 

 Plakat Stop Przemocy – Tu Znajdziesz Wsparcie

TU ZNAJDZIESZ WSPARCIE!

Na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie znajdują się bieżące informacje w zakresie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Bazy danych oraz rejestry z województwa wielkopolskiego dotyczące:

  • instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
    z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego,
  • podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

dostępne są na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce:

Sprawy → Polityka Społeczna → Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Na stronie Starostwa Powiatowego w Śremie znajduje się ewidencja instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz do osób stosujących przemoc w rodzinie [PRZEJDŹ DO STRONY]

 

 

 Plakat program korekcyjno-edukacyjny

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w 2024 r. realizować będzie Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową pn. „Akceptuję, Szanuję, Kocham”. Przewidujemy realizację dwóch edycji – wiosennej i jesiennej.

Rekrutacja do uczestnictwa w Programie trwa. Liczba miejsc ograniczona do 12 osób w jednej edycji.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Zajęcia odbywać się będą popołudniami, w poniedziałki, jeden raz w tygodniu od godziny 16.00 przez okres około 3 miesięcy.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5,
63-100 Śrem a także drogą elektroniczną
e-mail: pcpr@pcprsrem.pl tel. 61 28 30 373 lub 537 266 250

Osoby do kontaktu: Agnieszka Oleszak-Baczyńska oraz Maciej Maćkowiak.

Więcej informacji na temat realizowanego programu znajduje się w Informatorze

 

Plakat program korekcyjno-edukacyjny pn. Szanuję, Akceptuję, Kocham

 

Bilbord oraz spot dotyczące Kampanii Śrem przeciw przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie realizuje Kampanię społeczną „Przemoc -nie bądź obojętny”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w ramach partnerskich działań przyłączył się do promocji kampanii mającej na celu budowanie społecznej świadomości
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reagowania na nieprawidłowe zachowania w społecznym otoczeniu.

 

 

Działajmy razem PRZECIW PRZEMOCY!!!

Zauważ!

Reaguj!

Szukaj wsparcia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaguj

Działaj

Nie bądź obojętny

Nie jesteś sam

Jeśli doświadczasz przemocy domowej, przemocy w szkole, jesteś śwaidkiem przemocy odwiedź nas, zadzwoń, napisz, ogerujemy bezpłatnie i w zaufaniu pomoc/

Każda przemoc jest bezprawna! Jest wiele miejsc, osób, któe mogą Ci pomóc, wesprzeć, doradzić.