DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  SPORTU, KULTURY, REKREACJI
I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z załącznikami

Jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą do wniosku dołącza się:
a) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,

Jeżeli podmiot jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza się:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
c) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
d) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Dofinansowanie zadanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PREZENTACJA PDF dotycząca wypełniania wniosku i korzystania z systemu SOW [POBIERZ]

FILM INSTRUKTAŻOWY dotyczący wypełniania wniosku i korzystania z systemu SOW [POBIERZ]

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych [POBIERZ]

Obowiązek informacyjny RODO [POBIERZ]

Oświadczenie wnioskodawcy stanowiące załącznik do wniosku [POBIERZ]

Aktualizacja wniosku (po przyznaniu dofinansowania) [POBIERZ]

Oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu dofinansowania [POBIERZ]

 Sprawozdanie i rozliczenie przyznanego dofinansowania – dotyczy zadań realizowanych w 2024 roku wersja do edycji DOC. [POBIERZ]