Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski za pomocą dedykowanego systemu SOW. Informacje o systemie oraz instrukcje jak składać wnioski dostępne są na stronie:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Zachęcamy osoby do składania wniosków w formie elektronicznej.

Wnioski w formie papierowej do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz poniżej:

Druki do pobrania:

Wniosek

Opinia lekarska

Klauzula RODO

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Wymagane dokumenty:
1) wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
2) kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
3) aktualna opinia lekarska dotycząca likwidacji barier architektonicznych (utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które z uwagi na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę poruszania się) dla osoby niepełnosprawnej,
4) udokumentowana podstawa prawna do zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych  (np. własność, umowa najmu, poświadczenie zameldowania),
5) zgoda właściciela budynku lub mieszkania (w koniecznych przypadkach),
6) informacja na temat przysługujących uprawnień najemcy lokalu w zakresie przeprowadzenia prac modernizacyjnych (w koniecznych przypadkach),
7) dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad podopiecznym (np.: postanowienie sądu) lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne.

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski o dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie. W pierwszej kolejności dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonego wniosku. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie środków. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.)
Inne informacje:
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki  użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Skierowane jest do mieszkańców powiatu śremskiego. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5% kosztów zadania. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Osoba niepełnosprawna może ponownie ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych po roku czasu od dnia wypłacenia przyznanego dofinansowania na ten cel. Podstawę dofinansowania stanowi umowa cywilno-prawna.