Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w 2022 r. we współpracy z Fundacją Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej realizować będzie Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekrutacja uczestników do udziału w Programach prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Rekrutacja do uczestnictwa w Programie korekcyjno-edukacyjnym prowadzona jest do końca kwietnia 2022 r., a w Programie psychologiczno-terapeutycznym została zaplanowana w okresie od 15 czerwca 2022 r. do 15 września 2022 r.

Uczestnictwo w programach jest bezpłatne.

Należy zaznaczyć, że Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi program interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarze przemocy (jej form, dynamiki, źródeł i stereotypów wzmacniających przemoc) oraz korekcja zachowań niepożądanych poprzez dostarczenie i przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy.

Natomiast Program psychologiczno-terapeutyczny skoncentrowany jest przede wszystkim na kliencie jako podmiocie oddziaływań, jego sposobie funkcjonowania i myślenia. Istota programu polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, które mają sprzyjać zwiększeniu samoświadomości, umiejętności samoregulacji i uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym.

Zgłoszenia do programów przyjmowane są w PCPR w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, a także drogą elektroniczną e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl. Osoby do kontaktu – Pani Agnieszka Oleszak-Baczyńska oraz Pan Maciej Maćkowiak.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programów oraz pozostałych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajdują się w zakładce „PRZEMOC W RODZINIE”