Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością. Program ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Program realizowany przez Oddziały PFRON. Wnioski składane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Termin składania wniosków:

  1. tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;
  2. tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;
  3. tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;
  4. tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

  • jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym: orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego. Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie lub na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wspierajacy-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia-z-pakietu-samodzielnosc-aktywno/