Powiat Śremski realizuje projekt pn.
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania. W ramach projektu zakupiono:

  • 69 zestawów komputerowych typu laptop. W skład zestawu wchodzą: Ms Office 2019 H&S, mysz bezprzewodowa, torba ochronna oraz modem LTE. Dodatkowo dzieci otrzymają również słuchawki z mikrofonem.
  • 1 zestaw komputerowy typu laptop dla dziecka niepełnosprawnego umieszczonego w rodzinie zastępczej. W skład zestawu wchodzi: torba ochronna i modem LTE. Dodatkowo do tego zestawu dziecko otrzyma urządzenie zastępujące mysz i klawiaturę, pozwalające sterować komputer za pomocą gałek ocznych, oprogramowanie wspomagające naukę sterowania wzrokiem oraz telewizor.
  • 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych otrzyma dodatkowo oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wspomagające rozwój dziecka z niepełnosprawnością (zaburzenia mowy, niedosłuch lub inne deficyty).
  • 38 rodzin zastępczych otrzyma urządzenia audiowizualne typu urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner, fax)

2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych)

Wartość projektu ogółem: 279.410,52 zł
w tym:

  • ze środków europejskich: 235.487,18
  • ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 43.923,34 zł

Środki finansowe przeznaczone są dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu z przeznaczeniem na działania wskazane w przedmiotowym Projekcie.

Obsługa projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.