Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Śremie podjął uchwałę nr 120/726/2021 zmieniająca uchwałę nr 118/714/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W wyżej wymienionej uchwale zmiany dotyczyły treści Rozdziału III pkt 2 załącznika do uchwały nr 118/714/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, która otrzymała brzmienie:

„Termin składania ofert upływa 30 sierpnia 2021 r. Oferty należy składać: osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przy ul. Dutkiewicza 5 lub drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.”