INFORMACJA

Powiat Śremski dnia 8 lipca 2021 r. podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Przedmiotem umowy jest finansowanie ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, uruchomionego przez Wnioskodawcę w 2021 roku w związku  z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SAR-Cov-2. Zakres dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dotyczy następujących  form wsparcia, które będą realizowane do końca roku:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚREMIE

Wsparcie psychologiczne, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą skorzystać  z konsultacji psychologicznej zarówno telefonicznej jak i osobistej. Celem tej formy wsparcia jest przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków pandemii COVID-19, w tym skutkom izolacji społecznej takim jak pogorszeniu jakości życia psychospołecznego. Wsparcie specjalistyczne tj. poradnictwo i konsultacje zarówno osobiste jak i telefoniczne przewidziane jest dla osób, które w związku z obecną sytuacją zmagają się z lękami, negatywnymi myślami, trudnymi emocjami, ze stresem i z kryzysem samotności. Adresatami wsparcia psychologicznego są mieszkańcy powiatu śremskiego – klienci pomocy społecznej – osoby niepełnosprawne (dzieci i dorośli) oraz ich rodziny. Wsparciem będzie objęte 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE

Organizacja pomieszczenia na pobyt tymczasowy (pokój z łazienką), które posłuży podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Śremie, którzy sytuacją losową muszą być okresowo izolowani (izolacja w związku z oczekiwaniem na wynik badania w kierunku COVID-19 lub w związku z choroba zakaźną).

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIEM

Remont i doposażenie trzech pomieszczeń sanitarnych, które posłużą mieszkańcom Domu zakażonym lub z podejrzeniem zakażenia wirusem Sars-CoV -2. Wsparcie w ramach Programu pozwoli na poprawę warunków przebywania w czasie izolacji, lepsze zapewnienie bezpieczeństwa oraz sprawniejsza organizację usług opiekuńczych.

Całkowita wartość dodatkowego wsparcia wynosi 99 920,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Oferta Psycholog

Plakat do pobrania

Moduł IV

Plakat do pobrania