Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Program realizuje samorząd powiatowy, który przystąpił do realizacji Programu.

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która:

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

– złoży oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz,

– złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

– w monecie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa opiekun i dołącza: oświadczenie o zamieszkaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie lub na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Link do strony [tutaj]