Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta

Program realizuje samorząd powiatowy, który przystąpił do realizacji Programu.

Beneficjentem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu także orzeczenie w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi,
  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie udzielane jest maksymalnie na okres 36 miesięcy i dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez Beneficjenta.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie lub na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Link do strony [tutaj]