Uwaga! W dniu 27.04.2023 r. Zarząd Powiatu w Śremie podjął uchwałę zmieniającą treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Aktualne ogłoszenie [TUTAJ]

Zarząd Powiatu w Śremie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U. 2016 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr XLVI/315/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie docx [POBIERZ]

Ogłoszenie o konkursie pdf [POBIERZ]

Wzór oferty docx [POBIERZ]

Wzór oferty pdf [POBIERZ]

Wzór sprawozdania docx [POBIERZ]

Wzór sprawozdania pdf [POBIERZ]