Zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w konkursie „Pokaż nam swój talent”

CEL KONKURSU

 1. Poszerzenie świadomości społecznej na temat twórczości i pasji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przedstawienie mocnych stron osób z niepełnosprawnością.
 3. Popularyzacja dzieł osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wspieranie twórczości osób z niepełnosprawnościami.

UCZESTNICY

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace artystyczne osób z niepełnosprawnościami z powiatu śremskiego:

 • uczestników warsztatu terapii zajęciowej;
 • uczestników środowiskowego domu samopomocy;
 • mieszkańców domów pomocy społecznej;
 • pracujących w podmiotach ekonomii społecznej;
 • uczęszczających do szkół;
 • osoby fizyczne.

 1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna prawnego.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na uwiecznieniu na fotografii/fotografiach „swojego talentu” np. zdjęcia namalowanych obrazów, zdjęcia wiersza, zdjęcie wykonanej rzeźby, grafiki, zdjęcia związane z uprawianiem jakiejś dyscypliny sportu itp. Do zdjęcia należy dołączyć informację dotyczącą przedstawionego na zdjęciu talentu/pasji opisującej historie tego zainteresowania.
 2. Do konkursu może zostać zgłoszona jedna praca.
 3. Prace powinny mieć charakter indywidualny. Wykluczane będą prace zbiorowe.
 4. Nadesłana praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1.
 5. Formularze zgłoszeniowe wraz z przygotowana praca należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „TALENT”  osobiście lub poczta tradycyjna do siedziby Centrum na adres: ul. Dutkiewicza 5, 63 – 100 Śrem.
 6. Termin składania prac rozpoczyna się 4 grudnia 2023 r. i upływa 19 stycznia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Zgłaszający przesyłają lub dostarczają prace na koszt własny.
 8. Udział w konkursie jest dobrowolny. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie i udział w konkursie.
 9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Laureatów konkursu wybiera co najmniej 4 osobowa komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przewodniczącym komisji konkursowej jest kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.
 3. Ostateczny skład komisji konkursowej zatwierdzi przewodniczący komisji konkursowej.
 4. Decyzje komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

NAGRODY

 1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Środki na sfinansowanie konkursu pochodzą z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.
 4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 25 stycznia 2024 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.pcprsrem.pl

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest wyłącznym autorem prac zgłoszonych do konkursu i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe, oraz że zgłoszone prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także że uczestnik i podmiot zgłaszający zobowiązują się zwolnić organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw i przepisów prawa.
 2. Z chwilą zgłoszenia do konkursu uczestnik przekazuje organizatorowi autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych do konkursu prac, tj. prawo do korzystania i rozporządzania nimi bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do konkursu, a w szczególności do czynności określonych w rozdziale VII ust. 3 i 4.
 3. Organizator staje się właścicielem wszelkich nośników prac z chwilą ich zgłoszenia do konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.
 2. Nadesłane prace zostaną umieszczone w książce przedstawiającej twórczości i pasję osób z niepełnosprawnościami.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo prezentacji, nieodpłatnej częściowej lub całościowej publikacji prac oraz przekazania prac przez organizatora osobom trzecim. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
 4. Prace lub ich fragmenty mogą być wykorzystane (w tym powielane) przez organizatora w materiałach wydawanych przez Centrum i organizatorów ewentualnych wystaw, w Internecie i telewizji i w ramach innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, edukacyjnym i artystycznym.
 5. Udział w konkursie oraz przesłanie pracy oznacza zgodę na publikację wizerunku laureatów w publikacjach, o których mowa w niniejszym rozdziale.
 6. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i publikację wizerunku przez organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna/rodzica, pozyskiwane za pomocą formularza zgłoszeniowego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@msvs.com.pl
 9. Dane osobowe:

 • będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO – autor prac wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; dane osobowe, o których mowa w pkt 7, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Centrum może przekazywać dane podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Centrum oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania;
 • będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem rozstrzygnięcia konkursu;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie archiwizowania dokumentów;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 1. Wizerunek:

 • będzie przetwarzany na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.),
 • będzie przetwarzany nieodpłatnie, wielokrotnie, nagrania wizerunku będą rozpowszechniane na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i  reklamowych związanych z konkursem,
 • może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, a także żądania usunięcia jego danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do konkursu.
 4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu, w tym terminów zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. Wszystkie złożone wnioski konkursowe nie będą odsyłane do uczestników konkursu i pozostają w siedzibie Centrum przez okres 2 lat od zakończenia danej edycji konkursu.
 6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 7. Organizator konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.
 8. Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej www.pcprsrem.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA