Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zaprasza wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu śremskiego do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. „Opowiedz mi swoją historię…”

CEL KONKURSU

 1. Promowanie młodych talentów, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 2. Propagowanie zachowań pozytywnych względem dzieci i promowanie odpowiednich wzorców rodzinnych.
 3. Zwiększenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy domowej i w społeczeństwie.

 UCZESTNICY

 1. Konkurs ma charakter zamknięty i adresowany jest wyłącznie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu śremskiego.
 2. Konkurs dzieli się na trzy kategorie wiekowe:
 • I kategoria wiekowa – dzieci w wieku 7-14 lat (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu),
 • II kategoria wiekowa – młodzież w wieku 15 – 17 (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu),
 • III kategoria wiekowa – dorośli w wieku 18 – 26 (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu),
 1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica zastępczego.

 ZASADY KONKURSU

 1. Do konkursu może zostać zgłoszona jedna praca: wiersz, list, wspomnienia, świadectwa i inne.
 2. Prace powinny mieć charakter indywidualny. Wykluczane będą prace zbiorowe.
 3. Nadesłana praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora tekstu oraz kategorią wiekową. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1, w której zawarta jest równocześnie zgoda rodziców zastępczych na udział w konkursie.
 4. Nie należy zgłaszać utworów wcześniej publikowanych i wcześniej nagradzanych w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma), a także publikacje elektroniczne. Dodatkowo sugerujemy, aby nie zgłaszać tych samych utworów do różnych konkursów.
 5. Przygotowaną pracę należy przesłać w pliku PDF, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i jego imię wraz z kartą zgłoszenia (w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinno być tylko nazwisko autora) na adres pcpr@pcprsrem.pl najpóźniej do 31 stycznia 2024 r.
 6. Podpisanej karty zgłoszenia nie należy przesyłać pocztą tradycyjną.
 7. Organizator zachowuje sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie utworów naruszających prawa osób trzecich lub prawo autorskie.
 8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.
 9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

 NAGRODY

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła komisję konkursową.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 4. Środki na sfinansowanie konkursu pochodzą z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.
 5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 2 lutego 2024 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.pcprsrem.pl

 

Karta zgłoszeniowa

 

 

 

 

 

Plakat opisujący zasady konkursu