Dnia 6 lutego 2017 roku w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II  w  Śremie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu partnerskiego  „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany”, współfinansowanego w ramach WRPO ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Śremie – lidera projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie oraz Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – partnerów projektu.  W  spotkaniu uczestniczyli: Janusz Przywara – Wicestarosta Śremski, Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu, pracownicy instytucji zaangażowanych w  realizację projektu, kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w  Śremie  oraz potencjalni beneficjenci projektu. Spotkanie zostało zorganizowane w celu przedstawienia podstawowych założeń projektu oraz rozpropagowania działań stanowiących jego ofertę z ramienia lidera i  poszczególnych partnerów.

Spotkanie rozpoczęła, witając na wstępie przybyłych gości, Urszula Hańczyk – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Jednocześnie przedstawiła krótką historię tworzenia projektu, jego główne założenia i osoby odpowiedzialne za realizację projektu ze  strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Śremie.
Inicjatorką spotkania była Maria Świdurska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Śremie, która po powitaniu przybyłych osób oddała głos Karolinie Gałuszce – zastępcy kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Przedstawiona przez Karolinę Gałuszkę prezentacja miała na celu ukazanie koncepcji zaplanowanych działań ze  strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie dedykowanych przede wszystkim kandydatom na rodziny zastępcze oraz rodzinom zastępczym funkcjonującym na  terenie powiatu śremskiego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. o  Punkcie Konsultacyjnym, który od połowy stycznia funkcjonuje już w  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz szeregu szkoleń, jakie zaplanowane są w ramach podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych. Przybyli goście mieli okazję poznać bliżej charakter pracy związanej z pieczą zastępczą oraz zrozumieć problemy, z jakimi borykają się nie tylko rodziny zastępcze, jak również całe ich otoczenie wraz z  pracownikami instytucji wspierających. Karolina Gałuszka przedstawiła atrakcyjną ofertę wsparcia dla rodzin zastępczych oraz dla kandydatów na  rodziny zastępcze.

Kolejnym wystąpieniem zaszczyciła zebranych Krystyna Wechmann – Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Tematem prezentacji była profilaktyka zdrowotna kobiet dotycząca nowotworów piersi. Wysłuchano ciekawej prelekcji dotyczącej historii organizacji, którą reprezentuje, sięgającą lat 90. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wyjątkową galerią zdjęć związanych z dokonaniami Krystyny Wechmann, najważniejszymi przedsięwzięciami organizowanymi przez kobiety należące do Federacji Stowarzyszeń Amazonek oraz galerią przedstawiającą starania  kobiet borykających się z rakiem piersi i  walczących o równouprawnienie w obszarze leczenia paliatywnego,  usług medycznych oraz funkcjonowania na rynku pracy.
Po intrygującym wystąpieniu Krystyny Wechmann, głos zabrała Iwona Janicka – Prezes Fundacji Aktywności Lokalnej, jednocześnie partner projektu, przedstawiając wszystkim przybyłym gościom własną ofertę. Wysłuchano bardzo ciekawej koncepcji dotyczącej utworzenia  Klubów Aktywności Rozmaitych na terenie powiatu śremskiego, przeznaczonych dla wszystkich młodych ludzi, którzy potrzebują miejsca i osób potrafiących pokierować nimi w zakresie realizowania ich własnych pasji oraz gospodarowania czasem wolnym. Iwona Janicka przybliżyła uczestnikom spotkania nieco inne spojrzenie na metody wspierania tych osób dowodząc, że nazwanie i  zdiagnozowanie problemów młodych ludzi to niemal ostatni etap pracy, a  kluczowym działaniem w  procesie wspierania tych osób jest stworzenie dla nich komfortowego miejsca w otoczeniu zaufanych osób, które potrafią odpowiednio zmotywować ich do działania w obszarze ich pasji.

Po krótkiej przerwie, na której uczestnicy spotkania poczęstowani zostali kawą i ciastem, prezentację przedstawiła Dominika Stefaniak – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Śremie, potencjalny adresat projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany. Wszyscy zebrani goście mieli okazję zobaczyć zdjęcia z zajęć warsztatowych ukazujące niesamowite zaangażowanie uczestników i pracowników. Wysłuchano obszernego wykładu na temat poszczególnych rodzajów zajęć dostosowanych do zainteresowań i predyspozycji uczestników warsztatu. Dominika Stefaniak przybliżyła wszystkim krótką historię powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie oraz podzieliła się niesamowitym bagażem doświadczeń związanym ze  wsparciem osób uczestniczących w zajęciach.
W kolejnym wystąpieniu głos zabrała Monika Dukat – specjalista pracy socjalnej, zapoznając wszystkich z ofertą wsparcia osób niepełnosprawnych, zależnych i  opiekunów faktycznych w ramach realizacji projektu przez Ośrodek Społeczny w Śremie – kolejnego partnera projektu. Przedstawiono poszczególne zadania w oparciu o cele projektu oraz  zaprezentowano innowacyjne metody wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych i ich opiekunów – tzw. opieką wytchnieniową, wzbudziły powszechne zainteresowanie wśród potencjalnych odbiorców oraz gości.
Oprócz zadań realizowanych w ramach projektu, reprezentanci Ośrodka Opieki Społecznej w  Śremie zapoznali uczestników spotkania z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za  życiem”. Irena Nowak przedstawiła najistotniejsze kwestie prawne związane ze  złożeniem wniosku oraz wspólnie z Grzegorzem Jaskułowskim zaprezentowali kompleksowe informatory na ten temat. W  dalszej części spotkania wzięła udział także Maria Świdurska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, przedstawiając zagadnienie Rodzin Wspierających w kontekście zabezpieczenia rodzin w ramach „Ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.
Nawiązując do zbliżającego się Ogólnopolskiego dnia walki z Depresją wyświetlony został krótki, bardzo wzruszający film o depresji rozumianej jako powszechne schorzenie dotykające różnych warstw społecznych. Odbyła się dyskusja, uczestnicy spotkania mieli okazję zadać kilka pytań, następnie odbył się obiad i pożegnanie wszystkich przybyłych gości.
Podsumowanie spotkania dotyczyło zwiększenia dostępności usług świadczonych w  ramach projektu i ograniczeniem tym samym poziomu wykluczenia społecznego grup i  beneficjentów projektu. Zakłada się, iż projekt, którego realizacja przewidziana jest do  końca roku 2018, przyniesie jeszcze wiele pozytywnych zmian również po jego zakończeniu. Instytucje aktywnie zaangażowane w realizację wszystkich zadań mają nadzieję na poprawę jakości życia osób korzystających z oferowanego przez nie wsparcia, szeroko pojętą deinstytucjonalizację przejawiającą się przejściem świadczonych usług do  środowiska lokalnego oraz współpracę wewnątrzsystemową w obszarze wspierania rodzin i osób niepełnosprawnych.

Notatkę sporządziła:  Natalia Kaczmarek